Právě se nacházíte: Hlavní stránka > Půjčovní řád

Půjčovní řád

Základní ustanovení

 1. Půjčovna uzavírá s občanem či organizací (dále jen nájemce) „Smlouvu o pronájmu dopravního prostředku“

 2. Vozidlo může být půjčeno pouze osobě straší 18 let, která je držitelem řidičského oprávnění příslušné skupiny

 3. Potřebné doklady k uzavření smlouvy:

  • Soukromá osoba: řidičský a občanský průkaz

  • Právnická osoba: výpis z obchodního rejstříku, plná moc od oprávněné osoby na převzetí vozidla, osobní doklady řidiče (občanský průkaz, řidičský průkaz), objednávka s uvedením jmen řidičů, kteří budou oprávněni vozidlo používat

 4. Sazby nájemného jsou uvedeny v CENÍKU. Minimální výpůjční doba je 24 hodin. Při překročení této doby je nájemce povinen uhradit dalších 24 hodin. Úhrada nájemné ho se provádí při krátkodobých pronájmech předem při předání vozidla vč. příslušné zálohy (kauce), která bude při vrácení vozidla vyúčtována

 5. Při rezervaci (objednávce) vozidla dopředu se hradí plná výše vypočteného pronájmu. Při zrušení rezervace (objednávky) se hradí storno poplatek. Do 29 dní před výpůjčkou činí storno poplatek 100 Kč. Od dní 14 dní 10% vypočteného pronájmu, od 7 dní 25%, od 5 dní 50%, při zrušení od 2 dnů předem činí storno poplatek částku 100% vypočteného pronájmu. Den ve kterém došlo ke zrušení rezervace se započítává do výše uvedeného počtu dnů rozhodných pro výpočet storno poplatku. Do tohoto počtu dnů se nezapočítává den počátku pronájmu automobilu.

 6. Půjčovna má právo při závažném nebo opakovaném porušení půjčovních podmínek ze strany nájemce odstoupit od uzavřené smlouvy a uplatnit u nájemce náhradu vzniklé škody.

 7. Nájemce přebírá vozidlo způsobilé k provozu a předepsanými doklady pro jeho provoz

 8. Nájemce se zavazuje svěřit vozidlo k řízení pouze osobě, která vlastní řidičský průkaz a je uvedena ve smlouvě. Je zakázáno, aby nájemce předal užívání vozidla jiné právnické nebo fyzické osobě, nebo aby užíval vozidlo pro účely taxislužby, zúčastňoval se s ním závodů či ho dále pronajímal

 9. Nájemce je povinen pečovat o vozidlo tak, aby nevynikla škoda. Nutné opravy během jízdy může učinit pouze osoba k tomu oprávněná. Náklady spojené s opravou nese pronajímatel za předpokladu, že škoda nebyla způsobena nájemcem nebo osobami, jimž nájemce umožnil k vozidlu přístup, nebo neznalostí technického minima stanoveného pro řidiče motorových vozidel. Při ceně opravy nad 1000 Kč je třeba vyžádat souhlas pronajímatele. Nájemce nesmí demontovat resp. opravovat žádné části vozidla

 10. Při nehodě nemá nájemce nárok na výměnu vozidla nebo jinou kompenzaci

Pojištění

 1. Každé vozidlo půjčovny je pojištěno pro případ poškození, zničení nebo odcizení vozidla. Rovněž je půjčovnou hrazeno povinné pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla. Nejsou pojištěny přepravované osoby (sedadla) ani přepravovaný náklad.

 2. Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé porušení ustanovení vyhl. Č. 99/1998 Sb. (požití alkoholických nápojů nebo jiných drog řidičem), pojištění se rovněž nevztahuje na škody, které vznikly nedodržením podmínek půjčovního řádu nebo nedodržením technických podmínek provozu vozidla stanovených výrobcem.

 3. Pojištění se nevztahuje na škody způsobené na pneumatikách a discích. V těchto případech je nájemce zodpovědný za celou výši škody.

 4. Při pojistných událostech, při nichž došlo k poškození dalších osob, které mají nárok ze zákonného pojištění, je nájemce povinen tuto pojistnou událost ohlásit bez zbytečného odkladu půjčovně. Při nesplnění této povinnosti bude případný postih uplatněný pojišťovnou vůči půjčovně vymáhán na nájemci, který tuto povinnost nesplnil.

 5. Zněním předchozích odstavců není omezeno případné regresní právo pojišťovny vůči nájemci.

 6. Půjčovna si vyhrazuje právo požadovat na nájemci náhradu škody, která nebude uhrazena pojišťovnou. Např. v případě vzniklé škody hrazené z havarijního pojištění uhradí v případě zavinění nájemce spoluúčast.

Provoz vozidla v zahraničí

 1. Při použití vozidla pro zahraniční cestu je nájemce povinen tuto skutečnost půjčovně oznámit nejpozději do 5-ti dnů před zahraniční cestou. Sazby půjčovného se zvyšují dle aktuálního ceníku o 10% - 20%

 2. Souhlas půjčovny bude vyznačen v předávacím protokolu a pro celní orgány bude vystaveno potvrzení půjčovny

 3. V případě poškození, odcizení či havárie vozidla je nájemce povinen postupovat obdobně jako na území ČR a kontaktovat asistenční službu dle podmínek asistenčního sešitu nebo zahraniční pojišťovnu spolupracující s příslušnou pojišťovnou ve smyslu podmínek havarijního pojištění do zahraničí, které nájemce obdrží spolu se seznamem smluvních zahraničních pojišťoven a okamžitě informovat půjčovnu

 4. V nezbytném případě půjčovna uhradí náklady za opravu vozidla v zahraničí a to po přepočtu dle platného kurzu do výše 2000 Kč za stejných podmínek jako na území ČR

Přistavení a vrácení vozidla

 1. Vozidlo může být na požádání nájemce přistaveno nebo vráceno i na jiném smluveném místě než je sídlo půjčovny. Pokud půjčovna tuto službu zabezpečí, náklady na ní jsou součástí kalkulace půjčovného dle sazby ceníku.

 2. Při vrácení vozidla je nájemce povinen vrátit vozidlo v čistém stavu.

 3. Nebude-li vozidlo vráceno ve stanovený den a stanovenou hodinu vyhrazuje si půjčovna prohlásit toto vozidlo za odcizené a neprodleně informuje orgány Policie ČR

Práva a povinnosti půjčovny

 1. Při uzavření smlouvy je půjčovna oprávněna vyžadovat od nájemce půjčovné nebo zálohu na půjčovné

 2. Při předání vozidlo nájemci je půjčovna povinna:

  • Předat vozidlo ve stavu způsobilém k řádnému užívání s vybavením dle platných předpisů, v čistém stavu

  • Předat s vozidlem všechny provozní doklady k vozidlu, tj. OTP, potvrzení o uzavření povinného ručení, smlouvu o pronájmu motorového vozidla, Půjčovní řád

  • Seznámit nájemce s provozními a technickými pokyny výrobce pro vozidlo příslušné značky a typu a předvést funkční způsobilost vozidla a jeho vybavení

 3. Půjčovna má právo:

  • Při zaviněném poškození, odcizení či zničení vozidla nebo jeho části a vybavení či dokladů, pokud není kryto pojištěním, uplatnit u nájemce nárok na náhradu škody ( stejně tak i při nedodržení předepsané údržby)

  • Vyúčtovat náklady spojené s mytím, čištěním či dezinfekcí znečištěného vráceného vozidla

  • V případě poruchy vozidla a jeho nepojízdnosti bez zavinění nájemce hradí půjčovna náklady na jeho odvlečení a případné odůvodněné a prokázané náklady, které nájemci vznikly v souvislosti se zajištěním vozidla před poškozením a odcizením ( o důvodnosti nákladů rozhoduje půjčovna ).

Postup v případě nehody

 1. Vždy zavolat policii a zajistit sepsání protokolu o nehodě

 2. Sepsat všechny účastníky a svědky nehody

 3. Neprodleně oznámit nehodu půjčovně

 4. Nepojízdné vozidlo zabezpečit před dalším poškozením nebo odcizením

 5. V případě nedodržení těchto pokynů nebo nesplnění dalších povinností ( viz. Přísl. Předpisy) může být nájemce činěn odpovědným za veškeré škody nebo následky nehody